Artikel från Finansdepartementet

Fler ska komma i arbete

Publicerad

Foto: Maskot/Folio

Fler ska komma i arbete och ta del av den frihet som kommer med jobb och egen inkomst. Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället, men också för att finansiera vår gemensamma välfärd.

För att möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft, och underlätta anställning av dem som står långt från arbetsmarknaden, behöver såväl utbildnings- som arbetsmarknadspolitiken utvecklas.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har 350 000 fler kvinnor och män ett arbete att gå till, varav över 100 000 i välfärden. Andelen som jobbar i Sverige ligger på historiskt sett höga nivåer och andelen som försörjs av våra gemensamma ersättnings- och försäkringssystemen är i år den lägsta sedan 1981.

Fler reformer krävs för att minska bristen på kompetent arbetskraft och för att bättre matcha de över 100 000 lediga jobb som finns i Sverige. Många kvinnor och män har svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de som saknar gymnasiekompetens eller är födda utanför Europa.

Regeringens åtgärder under förra mandatperioden

 • Ökad kompetens bland dem som söker jobb – Kunskapslyftet har möjliggjort fler utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola samt regionalt yrkesvux. Det innebär bland annat att fler arbetslösa stimuleras att påbörja studier genom studiestartsstöd och utbildningsplikt. Regeringen beräknar att Kunskapslyftet fullt utbyggt motsvarar ca 100 000 utbildningsplatser 2022.
 • Fler vägar till jobb – regeringen har genomfört flera åtgärder för att underlätta för fler att få ett jobb. Till exempel har extratjänster införts i samband med avvecklingen av fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Dessutom genomförde regeringen en 90-dagarsgaranti för ungdomar för att förhindra långa perioder utan arbete eller insatser som leder till arbete. Den lokala samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och andra aktörer kring ungdomar och nyanlända har förstärkts bland annat genom lokala jobbspår. Utöver det har insatserna stärkts så att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete, både genom att öka den högsta ersättningen för lönebidrag och genom att öka antalet platser på Samhall.
 • Snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända – regeringen har infört en rad åtgärder så att nyanlända snabbare kommer i arbete. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har effektiviserats genom att tidigare regelverk ersatts med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Utbildningsplikt och stöd till bättre språkkunskaper har införts. Regeringen har också satsat på särskilda åtgärder för utrikes födda kvinnor såsom möjlighet att lära sig svenska under föräldraledigheten samt bättre förutsättningar att kunna starta eget. Dessutom har regeringen avskaffat vårdnadsbidraget och begränsat föräldrapenningen för dem med barn över ett år. Tiden till att hälften av de nyanlända har ett jobb har nästan halverats.   
 • Fler bostäder – för att underlätta för människor att flytta dit jobben och studierna finns har regeringen genomfört den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. År 2018 färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 och över hälften var hyresrätter. Investeringsstöd har beviljats till över 24 000 lägenheter med rimliga hyror, varav ca 3 400 studentbostäder. Allt detta har också gett arbetstillfällen inom byggbranschen. 
 • Bättre infrastruktur – för att förbättra tillgängligheten för person- och godstransporter har regeringen ökat järnvägsunderhållet med 40 miljarder kronor jämfört med tidigare planperiod, satsat på vägunderhåll och genomfört investeringar i transportinfrastrukturen.
 • Bättre förutsättningar i hela landet – regeringen fattade 21 beslut om att omlokalisera hela eller delar av myndigheter från Stockholm till övriga delar av landet. Tillsammans med nya myndigheter och de som utökar sin verksamhet handlar omlokaliseringen om omkring 2 000 nya jobb runt om i Sverige. För att öka den statliga närvaron i hela landet öppnades tio nya servicekontor på uppdrag av regeringen under 2018, bland annat i Kramfors, Jokkmokk och Vimmerby. 

Åtgärder i budgeten för 2020

 • Fler vägar till jobb
  • Etableringsjobb kommer att införas i enlighet med parternas förslag, för att stimulera anställning av nyanlända och långtidsarbetslösa. Etableringsjobben ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna med etableringsjobb inte går förlorade.
  • Medel tillförs extratjänster, introduktionsjobb och arbetsmarknadsutbildning. Det är angeläget att insatserna fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • Arbetsförmedlingen ska reformeras. Ett nytt system ska införas, där fristående aktörer matchar arbetssökande med lediga jobb och rustar dem för dessa jobb. Medel avsätts därför för att öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster.
 • Ökad kompetens och möjlighet till omställning
  • Kunskapslyftet utvecklas så att fler kan ta del av satsningen inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola, universitet och högskola.
  • Fortsatt satsning på studiestartsstödet för att öka motivationen att studera för personer med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden.
  • För att underlätta omställning på arbetsmarknaden införs en möjlighet för anställda att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens, så kallad utvecklingstid. Det kan vara utbildning, men även start av näringsverksamhet. En ersättare anställs för den som får del av utvecklingstid.
  • Eftersom språkträning är en nyckel till etablering på arbetsmarknaden och i samhället förlängs satsningen på svenskundervisning från dag ett. Medel tillförs även för språkträning för föräldralediga.
  • Medel tillförs till universitet och högskolor för att förbättra tillgången till distansutbildning.
 • Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv för fler jobb
  • Det nationella innovationsrådet fortsätter sitt arbete under ledning av statsministern.
  • Exportmöjligheterna stärks genom att en ny exportsatsning genomförs för fler jobb i hela landet. Den befintliga exportstrategin utvecklas vidare med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
  • Svensk rymdverksamhet är kunskapsintensiv och innovativ och har betydelse för bl.a. klimatforskning och svensk industri. Regeringen föreslår därför nya satsningar på rymdforskning och rymdverksamhet.
  • För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling avser regeringen att föreslå att arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling sänks ytterligare. Åtgärden är ett led i den gröna skatteväxlingen och har tagits med i beräkningarna av de offentliga finanserna.
  • Almi tillförs 110 mnkr permanent för att fortsätta utveckla verksamheten och därigenom bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler och växande företag i hela landet.