Artikel från Justitiedepartementet

Tillsammans kan vi stärka samhällets förmåga att bekämpa och förebygga brott

Publicerad

Det finns ett stort behov av att utveckla hela samhällets insatser för att förebygga och bekämpa brott. Det är ett arbete som måste bedrivas på bred front, inte bara inom rättsväsendet utan också hos andra aktörer som kommuner, företag och organisationer i det civila samhället.

Gruppbild på de kommunstyrelseordförande som deltog på mötet tillsammans med ministrarna Morgan Johansson och Mikael Damberg
Kommunstyrelseordförandena från de deltagande kommunerna, rikspolischefen och ministrarna diskuterade hur det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet ser ut i respektive kommun, hur arbetet kan utvecklas och vilka behov kommunerna ser för att arbetet ska bli ännu bättre. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten, skjutningarna och gängkriminaliteten satsar regeringen både på repressiva åtgärder och ett effektivt brottsförebyggande arbete.

Justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg har fått i uppgift av statsministern att med gemensamma krafter leda ett arbete för att angripa brottens orsaker. Där är kommunerna en helt avgörande aktör. Den 23 maj samlades därför kommunstyrelseordförandena för tolv kommuner, vilka har bostadsområden som Polismyndigheten kategoriserat som särskilt utsatta eller  riskområden, på Justitiedepartementet för att i dialog med ministrarna och rikspolischef Anders Thornberg diskutera hur det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet ser ut i respektive kommun, hur arbetet kan utvecklas och vilka behov kommunerna ser för att arbetet ska bli ännu bättre.

Under mötet fick varje kommunföreträdare möjlighet att redogöra för situationen i respektive kommun och vilka utmaningar man står inför lokalt. Från flera håll beskrevs otrygghet, trångboddhet och skolsegregation som stora problem, liksom den svarta ekonomin och öppen droghandel. Samtidigt framkom en bild av att samarbetet med Polismyndigheten utvecklats mycket positivt de senaste åren, vilket gavs flera exempel på. Som nyckelfaktorer för att nå framgång nämndes bl.a. tidiga insatser för unga, satsningar på lärartäthet, insatser för minskat försörjningsstöd genom att stimulera fler i arbete och att kommunen, Polismyndigheten och andra aktörer samlas kring gemensamma lägesbilder för att sätta in rätt insatser på rätt tid och plats.

Flera kommunföreträdare gav uttryck för att det finns behov av en fortsatta samtal på högsta politiska nivå mellan kommunerna och regeringen. Målsättningen är därför att detta möte ska vara början på en kontinuerlig dialog mellan regeringen och kommunerna för att med gemensamma krafter vända utvecklingen i de utsatta områdena.