Fördelningsmodellen för statsbidraget till extratjänsterna – så fungerar den

Publicerad

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De extra pengarna kan användas fritt av kommun och landsting. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön. Här följer en beskrivning av hur fördelningsmodellen fungerar.

Antalet extratjänster (beting) är fördelade utifrån antal invånare i respektive kommun/landsting.

Om en kommun/landsting når sitt beting vid angivet datum erhålls det statsbidrag som anges i tabellen.

I de fall kommuner/landsting understiger betinget minskas statsbidraget i proportion till hur mycket betinget understigs. Om en kommun till exempel når 90 procent av sitt beting erhålls 90 procent av det angivna statsbidraget.

De medel som eventuellt inte betalas ut till följd av att vissa kommuner/landsting understiger sina beting (restpost) fördelas till de kommuner/landsting som överskjuter sina beting enligt:

Den totala restposten delas med summan av alla extratjänster i de kommuner/landsting som överskjuter betinget. Den ytterligare betalningen är således summan av antalet extratjänster i resp. kommun/landsting multiplicerat med det framräknade beloppet per extratjänst. Den ytterligare betalningen kan för landstingen uppgå till som högst samma belopp som erhålls om betinget nås. Det vill säga att ett enskilt landsting, för arbetet med extratjänster, maximalt kan få dubbelt statsbidrag i förhållande till vad som anges i tabellen. I det fall alla avsatta medel inte kommer att fördelas enligt modellen för extratjänster kommer resterande medel att betalas ut till landstingen per capita.

Fördelning per kommun 2018/2019 (pdf)

Fördelning per landsting 2018/2019 (pdf)

Fördelning per kommun 2017/2018 (pdf)

Fördelning per landsting 2017/2018 (pdf)

Det innebär att kommuner/landsting som når över sitt beting med stor sannolikhet får ett högre statsbidrag än vad som anges i tabellen, men om det är så att samtliga kommuner når sitt beting finns ingen restpost att fördela.

Statsbidraget utbetalades till kommuner och landsting under första kvartalet 2018. Nästa utbetalning planeras till första kvartalet 2019.