Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth i dialog om infrastrukturinvesteringar

Publicerad · Uppdaterad

Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett modernt samhällsbygge. Under våren 2018 har regeringen som ambition att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Möten och dialog ingår som en viktig del i detta arbete. Fram till regeringens beslut för därför infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med berörda aktörer. Vid tre tillfällen har Tomas Eneroth bjudit in till möte, ett remissmöte för länsplaneupprättarna, ett remissmöte för näringslivets transporter samt speeddate med civilsamhället.

 • Tomas Eneroth står i en hörsal

  Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april 2018. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Tomas Eneroth står inför deltagarna på remissmötet

  Foto: Regeringskansliet

 • Deltagare på remissmötet sittandes i aula

  Branschföreträdare för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Bland andra deltog Ikea, InfraSweden2030, LKAB, Näringslivets transportråd, Skogsindustrierna och Svensk Turism.

  Foto: Regeringskansliet

 • Skärmdump på powerpoint som visar resultat av mentimeterröstning

  Under mötet gjordes en mentometerröstning där det framkom att ”Kunskap, samverkan och innovation” var några av faktorerna som deltagarna ansåg att deras organisationer/företag kunde bidra med för att utveckla ett hållbart långsiktigt transportsystem.

  Foto: Regeringskansliet

 • Tomas Eneroth samtalar med en deltagare

  – För mig är det viktigt att lyssna och ta del av civilsamhället perspektiv. Ska vi lyckas med våra höga ambitioner på infrastrukturområdet är det viktigt att alla delar av samhället är med och bidrar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Remissmötena genomförs för att lyssna in remissinstansernas synpunkter och önskemål på infrastruktursatsningar under kommande planperiod. De ger också tillfälle till viktigt kunskapsutbyte samt att aktörerna även får möjlighet att ta del av landets samlade behov.

– Vi ska bygga Sverige starkt. Det handlar om ett samhällsbygge som omfattar både framtidens infrastruktur, byggande av bostäder och hållbara städer. Det innebär investeringar i hela landet, för större arbetsmarknader och för effektivare godstransporter. Näringslivets transporter är viktiga och då inte bara för basindustrin utan det gäller även besöksnäringen och tjänstesektorns behov av transporter. Jag vet att det finns många viktiga och angelägna åtgärder att genomföra runt om i landet och det är också därför regeringen satsar över 100 miljarder mer under kommande planperiod 2018-2029. Medlen ska användas på ett ansvarsfullt sätt för att både stärka den befintliga infrastrukturen och satsa på nya investeringar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– De beslut som nu fattas kommer att påverka Sverige för lång tid. Det är därför angeläget med en bred förankring och samsyn i besluten. Sverige är ett exportberoende land och näringsliv, regioner och kommuner behöver långsiktiga hållbara spelregler. För att nå våra mål är det viktigt att vi gör rätt bedömningar och investerar medlen där de gör mest nytta. Att prioritera rätt är en utmaning. Men vi har höga ambitioner med vårt samhällsbygge – det gör det svårt, utmanande men också nödvändigt att prioritera, sa Tomas Eneroth avslutningsvis.

Rätt investeringar bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Investeringar i vårt samhällsbygge där transportsystemet är en viktig del lägger grunden för fler jobb och bostäder i hela landet. Den nya nationella planen för transportinfrastruktur kommer att vara ett steg för att möjliggöra omställning till ett fossilfritt välfärdsland. Ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och bättre förutsättningar för näringslivet.

Trafikverkets förslag är på remiss fram till den 30 november. Hur den slutliga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2018.