Sverige tar täten för att minska utsläpp av läkemedel

Publicerad

Att läkemedel läcker ut i vatten vid både produktion och konsumtion är ett växande miljö- och hälsohot som dessutom bidrar till ökad antibiotikaresistens. Sverige driver på i frågan och nu skruvar också EU upp takten i arbetet för att minska utsläppen.

  • Sara Johansson

    Läkemedel släpps ut i vatten vid både tillverkning och konsumtion och är ett hot mot hälsa och miljö. - Regeringen är tydlig med att frågan är prioriterad både i EU och globalt. Vi vill att alla ska vara införstådda med problematiken och förstå att engagemanget måste öka, påpekar Sara Johansson, regeringens hälsoattaché i Bryssel.

    Foto: EU-representationen

  • Sara Johansson och Marlene Ågerstrand

    - Forskningen visar tydligt att miljö- och hälsofrågor inte går att lösa var och en för sig. Läkemedelsutsläpp och framför allt den globala frågan om antibiotikaresistens gör att vi måste tänka på ett holistiskt sätt och söka lösningarna därefter, säger Marlene Ågerstrand (till höger), forskare vid Stockholms universitet. Hon var en av deltagarna när Sara Johansson, regeringens hälsoattaché i Bryssel, samlade hälsoattachéer från andra EU-länder och experter för att driva på EU:s arbete.

    Foto: EU-representationen

- Regeringen är tydlig med att frågan är prioriterad både i EU och globalt. Vi vill att alla ska vara införstådda med problematiken och förstå att engagemanget måste öka. Därför är det viktigt för oss att både bidra med kunskap och se till att vi får en redovisning från EU-kommissionen om vad vi kan förvänta oss av en utlovad kommande strategi, argumenterar Sara Johansson, regeringens hälsoattaché i Bryssel.

Det är bakgrunden till att Sara Johansson nyligen samlade EU-ländernas hälsoattachéer till en diskussion på Sveriges EU-representation. På plats var också Marlene Ågerstrand som forskar i riskbedömning av kemikalier vid Stockholms universitet.

- Forskningen visar tydligt att miljö- och hälsofrågor inte går att lösa var och en för sig. Läkemedelsutsläpp och framför allt den globala frågan om antibiotikaresistens gör att vi måste tänka på ett holistiskt sätt och söka lösningarna därefter, resonerar hon.

Substanser som hormoner, antibiotika och lugnande medel från både produktion och konsumtion av läkemedel leds vidare i vatten. Forskning visar bland annat att fiskars reproduktionsförmåga påverkas och att lugnande medel får fiskar att ändra sitt beteende. I ökande koncentrationer av antibiotika i vatten anpassar sig bakterier och kan bli resistenta.

- Konventionella reningsverk är inte gjorda för att bryta ner substanserna. Vattenreningen är ofta sämre utanför Europa men också i Europa varierar statusen på reningsverken kraftigt, förklarar Marlene Ågerstrand.

En väsentlig del av tillverkningen av läkemedel ligger i låglöneländer men konsumtionen sker till stor del i västvärlden. Ett gemensamt ansvar är därför rimligt och att dra nytta av potential som i dag står outnyttjad är en väg framåt, säger Marlene Ågerstrand vidare.

- I dag saknas miljöaspekter i den internationella standarden för läkemedelsproduktion.  Företagens eget arbete med att bedöma miljörisker kan också förbättras och det gäller särskilt för antibiotika. Samtidigt är det ett faktum att teknik som tar bort läkemedelssubstanser i vatten fortfarande bara används på ett fåtal platser i världen.

Under året kommer EU-kommissionen att bjuda in till en så kallad öppen konsultation, det vill säga en remissrunda som är öppen för alla aktörer på området. EU-kommissionen ombads av medlemsländerna och Europaparlamentet att senast 2015 presentera en strategi för att bekämpa läkemedelsutsläpp. EU-kommission har aviserat att strategin ska komma i år. Den kommer bland annat ta upp vad medlemsländerna själva kan göra för att åstadkomma förbättringar.  

I år ska också EU-kommissionen presentera en ny handlingsplan för bekämpning av antibiotikaresistens då den tidigare handlingsplanen för 2011-2016 har löpt ut. Att bakteriers resistens mot antibiotika är vår tids enskilt största globala hälsohot uppmärksammades i höstas av FN:s generalförsamling med en särskild deklaration där världens ledare ställde sig bakom ett gemensamt arbete för att bekämpa resistensr.

Mer på EU-kommissionens webbplats:

Bekämpning av läkemedelsutsläpp
Det särskilda arbetet mot antibiotikaresistens

 

Producerat av EU-representationen