Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Planeringsterminen och viktiga rapporter på Ekofins dagordning

Publicerad

Ekofinrådet träffas för första gången i år den 27 januari. Rådet kommer att anta slutsatser om årets planeringstermin. Rådet kommer också att informeras om prioriteringar under Maltas EU-ordförandeskap, om nya rekommendationer för att förbättra finansieringen av EU:s budget.

Europa byggnaden
Ekofinrådet 27 januari samlar medlemsstaternas ministrar inom ekonomiska och finansiella frågor. På agendan står flera viktiga rapporter och den europeiska planeringsterminen för 2017. Finansmarknadsminister Per Bolund representerar Sverige. Foto: Europeiska rådet

Maltesiska ordförandeskapets prioriteringar

Malta som håller i ordförandeklubban för Europeiska ministerrådet under det kommande halvåret kommer att presentera sitt arbetsprogram för Ekofin. Ordförandeskapet gör i sitt program klart att det inom Ekofin-rådets område är fördjupningen av EMU, stödprogrammet för strukturreformer, budgetfrågor, kapitalmarknadsunionen, företagsskatte- och momsskattepaketen som är de prioriterade frågorna.

Regeringen välkomnar arbetsprogrammet då detta har fokus på fortsatt arbete med redan påbörjade initiativ. Det gäller särskilt utvecklingen av kapitalmarknadsunionen och dess åtgärder som förbättrar SME-sektorns möjligheter till finansiering samt bekämpning av penningtvätt.

Rådsslutsatser om planeringsterminen för 2017

EU-kommissionens tillväxtöversikt, och en rapport om förvarningsmekanismen samt rekommendationer för euroområdet utgör tillsammans starten på den europeiska planeringsterminen för 2017.

Rådet kommer att anta slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för i år. Översikten innehåller EU-kommissionens förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken för 2017, det villa säga ökade investeringar, fullföljda strukturreformer och att en ansvarsfull finanspolitik säkerställs.

Förvarningsmekanismen syftar till att hitta eventuella makroekonomiska obalanser i medlemsstaterna och motivera granskningar av dessa. Sverige är en av 13 medlemsstater som kommer att granskas under våren. Sverige granskas till följd av höga bostadspriser, hushållens höga skuldsättning och Sveriges minskade andel av export i världen.

EU-kommissionen ger i år euroområdet rekommendationer som bland annat syftar till ökad produktivitet, investeringar och att skapa jobb.

Regeringen står bakom förslagen till slutsatser om den årliga tillväxtöversikten och förvarningsmekanismen. Sverige saknar rösträtt i frågan om rekommendationer till euroområdet eftersom Sverige inte har euro som valuta.

Reformer i finanskrisens kölvatten

Rådet kommer att få information om förhandlingarna i Baselkommittén om reformer inom ramen för det så kallade Basel III-regelverket. Förhandlingarna är i sin slutfas och syftar till att stärka banksystemet för att det bättre ska motverka och klara finansiella kriser.

Regeringen är generellt sett positiv till Baselregelverket och avvaktar nu resultatet av de nu pågående slutförhandlingarna.

Rapportering från högnivågruppen för egna medel

Gruppen har sedan 2014 arbetat med en analys av det så kallade egna medelsystemet i finansiering av EU:s budget efter en överenskommelse mellan EU-kommissionen och Europaparlamentet. Rapporten ger även ett antal rekommendationer.

Rapporten listar ett antal möjliga nya inkomstkällor för EU-budgeten samt framhäver vikten av reformer på budgetens utgiftssida. Enligt rapporten kan tänkbara intäktskällor vara knutna till energiunionen, miljö-, klimat och transportpolitik. Det handlar till exempel om intäkter från skatt på koldioxid, handel med utsläppsrätter samt annan energiskatt.

Regeringen har nära följt högnivågruppens arbete och kommer nu att analysera rapportens slutsatser och rekommendationer.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

Enligt EU:s mervärdesskattedirektiv är det möjligt att tillämpa omvänd skattskyldighet. Det betyder att köparen istället för säljaren betalar mervärdesskatten på varor och tjänster som är särskilt utsatta för momsbedrägerier. Förslaget som Ekofinrådet kommer att godkänna innebär att EU:s medlemsstater under en försöksperiod till och med sista juni kan söka tillstånd från EU-kommissionen att pröva omvänd skatteskyldighet.

Ekofinrådet kommer därtill att få en lägesrapport om det pågående arbetet med förslag på som rör finansiella tjänster.

Finansmarknadsminister Per Bolund representerar Sverige på mötet 27 januari.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofin 27 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om mötet 27 januari