Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern inleder regeringens arbete för Framtidens logistik

Publicerad

Klimatsmarta godstransporter med schysta villkor är viktiga för att vi ska klara både jobben och klimatutmaningen. Det sa Anna Johansson på ett dialogmöte som inledde arbetet med Framtidens logistik på Transportforum 17 i förra veckan. Fler möten inom ramen för Framtidens logistik kommer att arrangeras och dessa utgör starten på regeringens arbete med en strategi inom gods- och logistikområdet. Arbetet kommer att ha en framåtsyftande dialog med ansvariga aktörer som har påverkan på gods- och logistikfrågor.

 • Arbetet Framtidens logistik ska utmynna i en strategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet med hållbarhet, tillgänglighet och schysta villkor i fokus.

  Foto: Regeringskansliet

 • Infrastrukturministern inledningstalar från en scen

  Anna Johansson inledningstalade på Transportforum 17. Hon poängterade att FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 har stor bäring på transportsektorn. Hon lyfte bland annat hållbarhetsarbetet som görs globalt av svensk fordonsindustri till lokalt hållbarhetsarbete i kommunerna.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Infrastrukturministern i samtal med aktörer ur branschen

  Speedating är ett av många sätt att få dialog med aktörer inom transportsektorn. Här är infrastrukturminister Anna Johansson, politiskt sakkunnig Henrik Gustafsson i samtal med Lars Linder Aronson, Facility Labs AB, på Transportforum 17.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringens arbete för sysselsättning och klimat utgör en viktig utgångspunkt i arbetet med godsstrategin. Så även de transportpolitiska målen. Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företag ska kunna verka i hela landet. För att nå de nuvarande transportpolitiska målen, regeringens målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och sund konkurrens i transportbranschen behöver alla berörda aktörer ta sitt ansvar. Samarbete och innovation är viktiga delar för en hållbar utveckling i transportbranschen och för effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter.

Framtiden i fokus

Enligt Trafikverkets basprognos till 2030 kommer arbetet med godstransporter att växa kraftigt. Samtidigt kommer större omvärldstrender och samhällsutvecklingen leda till förändrade förutsättningar, krav och behov för godstransporter och logistiklösningar. Exempel på detta är framväxandet av cirkulär ekonomi och delningsekonomi, ökad digitalisering och introduktion av ny teknik och autonoma fordon.

Transportsystemet står inför utmaningar kopplade till exempelvis ökade behov av rörlighet, klimatförändringar samt frågor som följer av förtätning av städer, trängsel, buller och luftkvalitet. Transportsystemet ska bli mer långsiktigt hållbart och regeringen har som ambition att främja överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart. Innovativa lösningar inom exempelvis logistik behövs för att möta dessa utmaningar. Ett konkret exempel är hur vi tillgängliggör Öppna data. Standardisering, utvecklingen inom teknik och digitalisering går snabbt. Hur kan vi säkerställa att det fungerar gränsöverskridande?

Framtidens logistik

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att bjuda in till tematiska öppna dialogsamtal, Framtidens logistik, som syftar till att lyfta blicken för att få en tydligare bild av nuläge, utmaningar, möjligheter och prioriterade områden. Förutom dialogsamtalen kommer parallella möten med berörda aktörer i olika frågor att anordnas. Regeringens arbete påbörjas nu under 2017 med förhoppningen om att kunna presentera ett underlag i början av 2018.

Fakta

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en prioriterad fråga för regeringen. Prioriteringen har bäring på flera av regeringens mål och strategier, som till exempel att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin, fossilfritt Sverige, samt ordning och reda på arbetsmarknaden.