Innehållet publicerades under perioden

-

Försvaret i Budgetpropositionen för 2017

Publicerad · Uppdaterad

I budgetpropositionen för 2017 rörande utgiftsområde 6 (Försvar) fortsätter regeringens satsningar på att förstärka den samlade förmågan i totalförsvaret.

Regeringen fullföljer tillskottet på 10,2 miljarder kronor under 2016-2020 som utgör del av beslutet för den innevarande försvarspolitiska inriktningsperioden, vilket tillsammans med tidigare aviserade satsningar innebär en total förstärkning av försvarsekonomin med drygt 17 miljarder kronor under samma period. Dessa förstärkningar syftar till att öka den operativa förmågan hos krigsförbanden genom bland annat utökad övningsverksamhet och förbättrad utrustning.

Särskilt prioriterat i inriktningsbeslutet är en förstärkt militär närvaro på Gotland, förbättrad svensk ubåtsjaktförmåga och att förstärka den så kallade basplattan, exempelvis grundläggande mängdmateriel och utrustning. Dessutom ingår ett förbättrat luftförsvar och mer avancerade hemvärnsförband.

En planering för ett modernt totalförsvar och ett psykologiskt försvar anpassat för dagens utmaningar, liksom förstärkt cyberförsvarsförmåga är också delar av förstärkningen som fortsätter under kommande budgetår.

Utöver den långsiktiga satsningen på att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret märks för det kommande budgetåret för utgiftsområde 6 (Försvar) också bland annat:

  • Totalförsvarets forskningsinstitut tillförs medel för att finansiera forskning med inriktning mot Polismyndigheten och Säkerhetspolisens verksamhetsområden,
  • anslagsstrukturen renodlas och förbättras genom att det nuvarande anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar upphör och de medel som ingått i detta anslag flyttas till anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och 1:3 Anskaffningar av materiel och anläggningar,
  • regeringen ämnar ge Försvarsmakten i uppdrag att senast i juli 2017 inrätta ett veterancentrum för att stärka och utveckla veteran- och anhörighetsstödet.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.