Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar 62 miljoner på miljö- och klimatteknik

Publicerad

Regeringen satsar 62 miljoner 2016 på att förstärka utveckling och användande av miljö- och klimatteknik. Tre myndighets-uppdrag banar väg för en ny generation miljöteknik, nya testbäddar samt ökad resurseffektivitet och återvinning.

Den internationella marknaden för miljö- och klimatteknik växer kraftigt i takt med att klimat-, miljö- och energifrågor blivit allt mer centrala i stora delar av världen, vilket betonas ytterligare genom det nya globala klimatavtalet. Sverige visar handlingskraft genom konkreta åtgärder i bred samverkan med samhällsaktörer. Miljö- och klimatteknik är ett av de områden som nationella innovationsrådet har identifierat för ökad samverkan med näringslivet. Det finns också en stark koppling till regeringens exportstrategi.

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

Naturvårdsverket får 17 miljoner kronor per år under fyra år för att i samverkan med Boverket och Energimyndigheten genomföra utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling. Under förutsättning att Riksdagen fattar erfordliga beslut kommer uppdraget att förlängas till och med 2019.

Uppdrag till Naturvårdsverket om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

En ny generation av avancerad svensk miljöteknik behöver utvecklas. Den snabba urbaniseringen globalt innebär stora behov av innovationer för hållbara lösningar i världens städer inom områden som vatten, luft, avfall, energi och transporter. Spetstekniker och avancerade systemlösningar kan göra det möjligt att nå miljömålen snabbare och effektivare, vilket kan ge betydligt bättre livskvalité i städerna. Såväl den miljömässiga som de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska främjas.

Utveckling av testbäddar

Vinnova har sedan tidigare fått i uppdrag av regeringen att under 2016–2019 använda minst 25 miljoner kronor per år till att utveckla och tillgängliggöra testbäddar inom miljöteknikområdet.

Uppdrag till Vinnova att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet

Att kunna testa, utveckla och verifiera sin miljöteknik är ofta grundläggande för kommersialisering och export för företagen. Vinnovas arbete för utveckling av testbäddar är en viktig komponent för svenska miljö- och klimatteknikföretag.

Ökad återvinning och resurseffektivitet

Vinnova ska också under 2016–2019 använda minst 20 miljoner kronor per år för att stärka insatser i pågående befintliga innovationsprogram för ökad återvinning och resurseffektivitet. Områden som nya hållbara affärsmodeller för återvinningsindustrin, ekonomiska styrmedel, samhällsplanering och infrastruktur för ökad återvinning ska ingå.

Spetsteknik

Med spetsteknik avses en ny generation avancerad teknik med höga miljöprestanda och betydande innovationsgrad där de transformativa teknikerna kommit längst i utvecklingen. Genom en stärkt efterfrågan av spetstekniker och avancerade systemlösningar är förhoppningen att nya tekniker och lösningar, som annars inte hade kommit till stånd, integreras i samband med renovering eller byggande av nya stadsdelar.