Ur budgetpropositionen för 2016: Rejäl höjning av kommunersättningen för mottagandet av nyanlända

Publicerad

Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagande av nyanlända höjs till 125 000 kronor per person upp till 65 år. För nyanlända över 65 år föreslås en höjning till 78 200 kronor per person. I samband med höjningen tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort.

För att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända föreslår regeringen en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna. Detta ska skapa bättre förutsättningar att ge praktisk hjälp och stöd i anslutning till mottagande och bosättning och öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända.

Höjning av den statliga schablonersättningen

Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen för nyanlända som mottas i en kommun från och med den 1 januari 2016 höjs med 50 procent. För nyanlända upp till 65 år höjs schablonen från 83 100 till 125 000 kronor per person. För nyanlända över 65 år höjs schablonen från 52 000 till 78 200 kronor.

Ändrat ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn

Regeringen vill förenkla regelverket för kommunersättningar och minska den administrativa bördan för att underlätta för kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Regeringen föreslår därför ett förändrat statligt ersättningssystem med differentierade schabloner för olika placeringsformer. Schablonerna ska ge förutsättningar för kvalitet, trygghet och säkerhet i boendet samt att vården och omsorgen för ensamkommande barn kan säkerställas utifrån gällande lagstiftning. Det kommer också förbättra kommunernas planeringsförutsättningar och öka förutsebarheten.

Ny placeringsform för mottagande av ensamkommande barn

Regeringen kommer under hösten föreslå en ny placeringsform, så kallat stödboende. Stödboende blir ett komplement till de befintliga placeringsformerna HVB-hem och familjehem. Med den nya placeringsformen kan kommunerna lättare hitta en placering som passar individen och flexibiliteten i mottagandet ökar. Placering av ensamkommande barn ska alltjämt ske utifrån en individuell bedömning av vad som är det bästa för barnet.