Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill ta tillvara nyanländas kompetens och yrkeserfarenhet

Publicerad

Regeringen vill tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos nyanlända med utbildning eller erfarenhet i bristyrken så att dessa snabbare kan matchas mot branschers och företags behov.

Vad innebär förslaget?

En första omgång trepartssamtal om snabbspår har inletts (i mars 2015). Följande branscher har representerats:

  • Industrisektorn
  • Byggsektorn
  • Privat tjänstesektor
  • Offentlig tjänstesektor

Regeringen vill tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos nyanlända med utbildning eller erfarenhet i bristyrken så att dessa snabbare kan matchas mot branschers och företags behov.


En bättre fungerande matchning och validering kan bli viktiga beståndsdelar i ett snabbspår, liksom handledning och yrkesinriktad svenskaundervisning. Dessa insatser finns redan idag, men det gäller att hitta sätt att förbättra matchningen mellan arbetsgivares behov och de nyanländas kompetens. Tanken är att hitta paketlösningar som passar branschens kompetensförsörjningsbehov.

Varför görs detta?

En av våra största samhällsutmaningar handlar om hur vi kan bli bättre på att ta till vara den kunskap och kompetens som utrikes födda besitter. Många nyanlända har både utbildning och erfarenhet i yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Att vi inte på ett bättre sätt utnyttjar dessa personers kunskap och färdigheter innebär ett slöseri av resurser och en betydande förlust både för enskilda individer och för samhället som helhet.

Målet med snabbspåret är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av subventionerad anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända inom etableringsuppdraget med efterfrågad kompetens och erfarenhet.             

När träder förslaget i kraft?

Under den första omgången samtal har parterna uppmanats att fundera på hur de kan vara med och bidra till att fler anställningar, subventionerade anställningar eller praktikplatser för målgruppen kommer till stånd och vad de kan behöva för hjälp från regeringens sida för att uppnå det målet.

Ett första snabbspår kan förhoppningsvis vara i drift under 2016.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.

Genvägar