Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill kartlägga nyanländas yrkeskompetens redan i anläggningsboendet

Publicerad

Det är angeläget att tiden på anläggningsboende i väntan på kommunplacering används på ett meningsfullt sätt. Tidiga insatser har betydelse för inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare.

Vad innebär förslaget?

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att inom ramen för en pilotverksamhet prova insatser för att kartlägga nyanländas yrkeskompetens redan under tiden i anläggningsboenden.

Exempel på insats kan vara att använda de självskattningsformulär inom olika yrkesområden på olika språk som Arbetsförmedlingen tagit fram, som tydliggör arbetsmarknadens krav inom yrkesområden och visar personer vad de ska förbereda sig på.

Varför görs detta?

Det är angeläget att tiden på anläggningsboende i väntan på kommunplacering används på ett meningsfullt sätt. Tidiga insatser har betydelse för inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare. Därför vill regeringen ge Arbetsförmedlingen möjlighet att prova verksamhet med kompetenskartläggning för nyanlända som bor i anläggningsboende.

Andelen som anmält behov av hjälp med bosättning har ökat kraftigt det senaste året. Samtidigt har mediantiden som en nyanländ blir kvar på anläggningsboende, efter beslut om uppehållstillstånd till anvisning om bosättning, ökat markant. Vid slutet av 2014 bodde ca 10 000 personer med uppehållstillstånd kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på att tas emot i en kommun.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända i anläggningsboende som inte har etableringsplan.

När kan pilotverksamheten påbörjas?

Uppdrag ges till Arbetsförmedlingen efter att vårändringsbudgeten är beslutad.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.