Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill införa traineejobb för arbetslösa ungdomar

Publicerad

Traineejobb är att kombinera anställning med yrkesutbildning och är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin.

Vad innebär förslaget?

Traineejobb är att kombinera anställning med yrkesutbildning och är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin. Det nya stödet innebär utbildning på halvtid för ungdomar 20 till 24 år i kombination med en lönesubvention på 50 till 85 procent beroende på hur länge man varit arbetslös.

För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 6 månader, gäller subventionen för 85 procent av lönekostnaden upp till lön 10 000 kr/månad för halvtid. Arbetsgivaren ges ett handledarstöd på 2 200 kr/månad. Lönesubventionen och handledarstödet täcker tillsammans kostnaderna för arbetsgivaren att anställa en trainee till avtalsenlig lön. I ett första steg ska denna typ av traineejobb införas inom sjukvård, skola och fritidshem. I ett andra steg inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader, gäller subventionen för 50 procent av lönekostnaden upp till lön 10 000 kr/mån för halvtid. Ungdomarna får anvisas till bristyrken som kräver gymnasieutbildning på hela arbetsmarknaden. Bristyrken definieras av Arbetsförmedlingen och kan variera mellan olika regioner.

Medel för fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen avsätts inom ramen för satsningen.                

Varför görs detta?

Traineejobben kommer att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Men det finns ytterligare två syften.

Generationsväxling inom vårdyrken: SCB prognosticerar att 160 000 gymnasieutbildade personer kommer att saknas inom vård och omsorg 2035. De som lämnar gymnasieskolan räcker inte på långa vägar till för att fylla på efter de som går i pension. Vi måste ta tag i problemet på många sätt.

Minska problemen med att rekrytera till bristyrken: Kylmontör, trafikskolelärare, byggnadsplåtslagare och kranförare är exempel på bristyrken med kortare utbildningstid. Det är angeläget att avhjälpa brist inom dessa och andra liknade yrken. Många av dessa yrken är flaskhalsar för jobbtillväxt inom andra och vanligare yrken.       

Vilka berörs av förslaget?

Arbetslösa ungdomar.                 

Hur kompletterar detta stöd redan befintliga stöd?

Yrkesintroduktionsanställningarna har ett mindre utbildningsinslag som i normalfallet är 25 procent. Utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd och är för dem som behöver anställning kombinerat med lärande inom ett yrke.

Traineejobben har ett större utbildningsinslag, upp till 50 procent, som ges inom ramen för det ordinarie utbildningssystemet. Har man en gymnasieutbildning som inte har lett till varaktigt jobb krävs en rejäl utbildningsinsats, upp till halvtid under ett år, för att man ska uppfylla de formella kraven för en anställning i ett nytt yrke.                  

När träder förslaget i kraft?

Tidigast den 1 augusti 2015.
Äldrevård och funktionshindersomsorg utgör ekonomisk verksamhet i statsstödssammanhang. De kräver anmälan, s.k. notifiering till EU. Formell notifiering beräknas ske i september 2015 och besked ges av Kommissionen efter ca 6 månader.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.