Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen påskyndar genomförandet av EU:s sysselsättningsinitiativ för unga

Publicerad

För att påskynda genomförandet av EU:s sysselsättningsinitiativ för unga och det nya socialfondsprogrammet i övrigt tidigareläggs resurserna för Europeiska socialfonden.

Vad innebär förslaget?

För att påskynda genomförandet av EU:s sysselsättningsinitiativ för unga och det nya socialfondsprogrammet i övrigt tidigareläggs resurserna för Europeiska socialfonden. Ökningen föreslås uppgå till 50 miljoner kronor 2015. Vidare beräknas resurserna ökas med 222 miljoner kronor 2016, 360 miljoner kronor 2017 och 46 miljoner kronor 2018. Ökningen uppgår till totalt 678 miljoner kronor 2015-2018 och innebär en motsvarande minskning senare under programperioden 2014-2020. De totala resurserna för Socialfonden över tid - vilka styrs av EU - är oförändrade.

Varför görs detta?

I det aktuella läget - med en hög ungdomsarbetslöshet och många personer som står utanför arbetsmarknaden - är det mycket väsentligt att utnyttja Socialfondens medel till fullo. Socialfondsinsatserna är ett viktigt komplement till ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser.
Dessutom finns i annat fall risken för en alltför långsam start av sysselsättningsinitiativet för unga och socialfondsprogrammet som helhet, och att Sverige därmed inte skulle hinna använda alla tillgängliga EU-medel.

Vilka berörs av förslaget?

Ett stort antal aktörer är berörda av sysselsättningsinitiativet för unga och socialfondsprogrammet 2014-2020. Projekten genomförs av myndigheter, kommuner, ideella organisationer med flera.
Målgruppen för insatserna inom sysselsättningsinitiativet och socialfondsprogrammet i övrigt är unga arbetslösa respektive personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna inom socialfondsprogrammet omfattar även kompetensutveckling av sysselsatta inom alla sektorer av arbetsmarknaden.

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni 2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.