Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Uppdrag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas i bred politisk dialog. Syftet är att skapa stabilitet och tydlighet på vägen mot ett långsiktigt klimatmål.

Åsa Romson mfl.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson tillsammans med Maria Wetterstrand, Anders Wijkman, och Annika Helker Lundström som har utpekade ansvar i miljömålsarbetet. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Ramverket ska ge förutsättningar för en transparent och kraftfull styrning av klimatarbetet så att beslut inom olika politikområden styr mot det långsiktiga målet. Ramverket ska också skapa förutsättningar för näringslivets deltagande och ett gynnsamt investeringsklimat för gröna jobb. Miljömålsberedningen ska föreslå organisation, ansvar och roller för genomförandet av det klimatpolitiska ramverket.

För att nå klimatmålen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt ska ramverket skapa en transparent och kraftfull styrning och uppföljning av arbetet. Ramverket ska klargöra Sveriges ambition om att vara ledande i klimatomställningen.

I uppdraget till beredningen ingår att föreslå ett nytt långsiktigt klimatmål för Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050, med en ungefärlig utsläppsbana och med de mål i övrigt som beredningen finner lämpligt. För att Sverige ska kunna uppnå dessa klimatmål ska beredningen lämna förslag till en strategi med förändrade eller nya kostnadseffektiva och långsiktigt verkande styrmedel och åtgärder för olika delar av samhället. Det arbete som utredningen klimatfärdplan 2050 tidigare utfört har övergått till Miljömålsberedningen och kommer att ingå i beredningens arbete med ett klimatpolitiskt ramverk.

Beredningen ska också utreda om det bör införas en klimatlag, det vill säga ett utvecklat regelverk för politiska beslut om utsläppsminskningar. Regeringen lägger stor vikt vid att vetenskap och långsiktighet ska prägla klimatpolitiken. Beredningen ska därför föreslå hur ett oberoende expertorgan för kvalitetssäkring, till exempel ett klimatpolitiskt råd, skulle kunna fungera.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016.

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M2010:04 - förslag till klimatpolitiskt ramverk