Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Startskottet för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014-2020

Publicerad · Uppdaterad

Idag lanseras struktur- och investeringsfonderna på en konferens i Stockholm, arrangerad av Tillväxtverket. EU:s struktur- och investeringsfonder är främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 - EU:s tillväxtstrategi.

Som ett led i arbetet med Europa 2020 har Europeiska rådet och Europaparlamentet beslutat om ett gemensamt strategiskt ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, de så kallade Europeiska struktur- och investeringsfonderna, eller ESI-fonderna. Det innebär bland annat att en så kallad partnerskapsöverenskommelse mellan medlemslandet och EU-kommissionen tas fram.

Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt dokument som syftar till att effektivisera genomförandet av programmen för ESI-fonderna. Ett annat viktigt syfte med partnerskapsöverenskommelsen är att förbättra måluppfyllelsen för Europa 2020.

Sveriges partnerskapsöverenskommelse - 67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt

Den 29 oktober 2014 kom Sverige och EU-kommissionen överens om en strategi för partnerskapsöverenskommelsen.

Partnerskapsöverenskommelsen beskriver hur Sverige planerar att använda EU-medel inom ESI-fonderna under programperioden 2014-2020. Sammantaget handlar det om cirka 67 miljarder kronor för satsningar som bidrar till att Europa 2020-målen nås och att EU:s och Sveriges konkurrenskraft stärks.

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och synergierna mellan de olika fonderna, och därmed förenkla för de som ska genomföra projekt och ansöka om EU-medel.

Lokalt ledd utveckling

I partnerskapsöverenskommelsen föreslår regeringen att medel från alla fyra ESI-fonder ska finnas tillgängliga för arbete på lokal nivå inom ramen för lokalt ledd utveckling (LLU). Under föregående programperiod fanns LLU inom ramen för landsbygds- och fiskeriprogrammet. Under programperioden 2014-2020 avsätts även medel ur regionalfonden och socialfonden.

Samarbete mellan Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket i fondgemensamma frågor

Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket har fått ett regeringsuppdrag att fördjupa sitt samarbete kring fondgemensamma frågor i syfte att effektivisera genomförandet och förenkla för projektägarna. Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna också inrätta former för samverkan med andra myndigheter och berörda aktörer. Nätverket kommer att vara en del i att säkerställa ett effektivt och samordnat programgenomförande.

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partneröverenskommelsen leds av Näringsdepartementet men Näringsdepartementet ansvarar tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet för att ta fram och förvalta partnerskapsöverenskommelsen.

Under framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen har också två remissmöten ägt rum i syfte att diskutera övergripande prioriteringar och förankra partnerskapsöverenskommelsen med berörda aktörer.

Regeringskansliet ska säkerställa en fortsatt fördjupad samordning inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. Verksamheter som idag finns hos Landsbygdsdepartementet kommer, från och med årsskiftet 2014/2015, att ingå i Näringsdepartementet. Detta möjliggör en bättre koppling mellan flera av politikområdena inom partnerskapsöverenskommelsen.